Vanliga frågor


Behöver jag en elektriker för installationen?


Ja, allt elektricitetsarbete kopplat till anläggningen ska utföras av en kvalificerad elektriker och är något som Raymond tillhandahåller.


Är det svårt att installera solceller?


Nej, det är inte svårt men det krävs professionell installation för att säkerställa optimal prestanda
och säkerhet.


Behöver jag någon särskild utrustning för att installera solceller?


Nej, all nödvändig utrustning ingår i installationspaketet från Raymond.


Kan jag montera solceller utan att söka bygglov?


I de flesta fall behöver du inte söka bygglov för att montera solceller. Det gäller både inom områden med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför dessa områden. Undantaget är om din solenergianläggning är att betrakta som en byggnad, då kan det krävas bygglov. Det kan också hända att en kommun i en detaljplan bestämmer att bygglov krävs för solceller, även om de normalt är bygglovsbefriade. Det är också viktigt att komma ihåg att även om en solenergianläggning inte kräver bygglov, så kan den kräva anmälan, till exempel om den berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Dessutom får solenergianläggningen inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Så, även om bygglov oftast inte behövs, finns det vissa krav och regler som måste följas.

Läs mer på: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/sol/


Är mitt tak lämpligt för solceller?


Ja, de flesta tak är lämpliga för solceller. Det mest ideala taket är södervänt, men även öster- och västervända tak kan vara lämpliga. Även platta tak är lämpliga med dagen solceller.